O Stowarzyszeniu

Statut Stowarzyszenia

I. Postanowienia ogólne  §1       Stowarzyszenie Pomocy  Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Bezpieczne Życie” w Jarosławiu zwany w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem posiadającym osobowość prawną.     

1. Stowarzyszenie  zostaje powołane na czas nieokreślony.

2. Siedzibą  Stowarzyszenia jest miasto Jarosław    

3.       

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do realizacji celów statutowych Stowarzyszenia może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej. §2

1.       

Działalność  Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy swoich członków. Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie  może zatrudniać pracowników.

2.       

Stowarzyszenie może powoływać i tworzyć terenowe jednostki organizacyjne (oddziały).

3.       

Terenowe jednostki organizacyjne (oddziały) Stowarzyszenia mogą posiadać osobowość prawną.

4.       

Stowarzyszenie może być członkiem innych organizacji krajowych i zagranicznych powołanych do realizacji podobnych celów statutowych. §3

1.       

Nazwa Stowarzyszenia oraz znak słowno -graficzny jest prawnie zastrzeżony.

2.       

Znaki i symbole Stowarzyszenia mogą być używane przez władze, członków Stowarzyszenia oraz inne osoby (osoby prawne i fizyczne) i jednostki organizacyjne wyłącznie w sposób i na zasadach określonych w odrębnym regulaminie. II. Cele STOWARZYSZENIA §4

1.      

Celami  STOWARZYSZENIA jest:   *        całokształt pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych  i ewentualnie ich rodzinom,

*         

współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, podmiotami gospodarczymi oraz innymi organizacjami i organami  w zakresie prawidłowego wychowania młodzieży, w zakresie spełnienia wymogów  określanych w ustawie „Prawo Ruchu Drogowym”, w celu uzyskania uprawnień do  kierowania pojazdami niemechanicznymi i mechanicznymi. * organizacje kursów bezpiecznej jazdy

*         

upowszechnianie i promocja zasad „zdrowego  stylu życia,”

*         

prowadzenie działalności w zakresie ochrony środowiska, oświaty i kultury,

*         

wspieranie członków, organizowanie imprez sportowych, charytatywnych oraz promocji reklamy i marketingu,

*         

popularyzacja stowarzyszenia,

*         

nawiązywanie, rozwijanie współpracy międzynarodowej w zakresie wymiany doświadczeń ,

*         

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

*         

przeciwdziałanie patologiom społecznym,

*         

działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami,

*         

promocji organizacji wolontariatu,

*          

działanie na rzecz osób niepełnosprawnych.

*          

    2. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

*         

szkolenie młodzieży, w zakresie nauki jazdy na rowerze , motorowerze;

*         

organizowanie kursów, seminariów, debat różnych form upowszechniania idei zdrowego życia , oraz szkoleń w zakresie  ratownictwa drogowego.

*         

organizacje biur pośrednictwa pracy tymczasowej, krajowej i międzynarodowej, dla osób poszkodowanych,

*         

organizowanie zawodów i imprez sportowych oraz ratownictwa drogowego,

*         

organizowanie zbiórek publicznych na cele charytatywne,

*         

urządzanie loterii fantowych i konkursów audiotele,

*         

popularyzacja osiągnięć i dokonań  Stowarzyszenia;

*         

prowadzenie działalności profilaktycznej w środowisku młodzieży szkolnej i współpraca ze Szkolnymi Klubami Europejskimi III. Członkowie STOWARZYSZENIA oraz ich prawa i obowiązki. §5

1.       

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

*         

zwyczajnych,

*         

wspierających,

*         

honorowych, §6

1.       

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia  może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych, będącą obywatelem polskim lub cudzoziemcem, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków Stowarzyszenia .

2.       

Osoba skazana prawomocnym wyrokiem Sądu, nie może starać się o członkostwo w stowarzyszeniu .

3.       

Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia  dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej, zawierającą rekomendację, co najmniej dwóch członków zwyczajnych.

4.       

Osoba zainteresowana powinna być zawiadomiona o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia w terminie 14-dni od daty podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały w tym zakresie – pisemnie.

5.       

W przypadku odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia osoba zainteresowana ma prawo złożyć w terminie jednego miesiąca od daty doręczenia jej uchwały Zarządu (dotyczącej odmowy przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia) odwołanie do Walnego Zebrania Stowarzyszenia..Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu.

6.       

Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu). Decyzja walnego zebrania w przedmiotowej sprawie jest ostateczna.  Członkowie zwyczajni mają prawo:

1.       

Wybierać i być wybieranym do władz  Stowarzyszenia (czynne i bierne prawo wyborcze),

2.       

Uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia ,

3.       

Zgłaszać wnioski i postulaty, opinie dotyczące działalności Stowarzyszenia ,

4.       

Brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia,   §7 Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani:

*         

przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz  Stowarzyszenia,

*         

czynnie uczestniczyć w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia ,

*         

regularnie i terminowo opłacać składki członkowskie,

*         

rzetelnego i bezstronnego wykonywania powierzonych zadań,

*         

godnego zachowania w czasie wykonywania obowiązków, §8

1.       

Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia oraz akceptująca jego cele i założenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w poczet członków wspierających na podstawie pisemnej deklaracji.

2.       

Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym  Stowarzyszenie i działa w ramach Stowarzyszenia za pośrednictwem swojego przedstawiciela.

3.       

Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział (w przypadku osób prawnych za pośrednictwem ustanowionego przedstawiciela) w pracach Stowarzyszenia oraz zgłaszać do władz Stowarzyszenia  wnioski i postulaty oraz  opinie dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań, inicjatyw, przedsięwzięć.

4.       

Członek wspierający jest zobowiązany regularnie i terminowo wywiązywać się z deklarowanych świadczeń {finansowych lub rzeczowych) oraz przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia, a także ustaleń zawartych w deklaracji członkowskiej członka wspierającego. §9

1.       

Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2.       

Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu  Stowarzyszenia.

3.       

Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia (prawa) członka zwyczajnego Stowarzyszenia.

4.       

Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich. §10 Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:

1.       

Dobrowolnego ustąpienie z Stowarzyszenia zgłoszonego pisemnie do Zarządu,

2.       

Skreślenia z listy członków Stowarzyszenia dokonanego uchwałą Zarządu z powodu  nie opłacenia  składek członkowskich przez okres co najmniej 6 miesięcy.

3.       

Wykluczenie członka ze Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Stowarzyszenia,

4.       

Pozbawienia osoby fizycznej praw publicznych na podstawie prawomocnego wyroku sądowego,

5.       

Śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną.

6.       

Od uchwał Zarządu w sprawie skreślenia lub wykluczenia z listy członków przysługuje członkom Stowarzyszenia odwołanie do Walnego Zebrania, które należy wnieść w terminie 14-dni od daty otrzymania (doręczenia) powyższej uchwały na piśmie. Odwołanie składa się za pośrednictwem Zarządu. Walne Zebranie Stowarzyszenia rozpatruje odwołanie na najbliższym zgromadzeniu (posiedzeniu).

7.       

Decyzja walnego zebrania w przedmiotowej sprawie jest ostateczna. IV. Władze Stowarzyszenia §11 Władzami Stowarzyszenia są:

1.       

Walne Zebranie członków stowarzyszenia, zwane w statucie „Walnym Zebraniem",

2.       

Zarząd Stowarzyszenia, zwany w statucie „Zarządem"

3.       

Komisja Rewizyjna.

4.       

Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia  trwa cztery lata.

5.       

W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, skład osobowy tych władz Stowarzyszenia jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów uzupełniających na wakatujące  stanowisko.     §12

1.       

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2.       

Walne Zebranie może być;  

*         

zwyczajne,

*         

nadzwyczajne. §13

1.       

Zwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

2.       

Zwyczajne Walne zebranie sprawozdawcze i sprawozdawczo-wyborcze powinny być zwołane w terminie do 30 marca danego roku kalendarzowego. §14 Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

1.       

Z własnej inicjatywy,

2.       

Na żądanie Komisji Rewizyjnej

3.       

Na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

4.       

Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku (1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia) lub żądania (Komisji Rewizyjnej) i obradować nad sprawami dla których zostało zwołane. §15

1.       

Zawiadomienie o zwołaniu Walnego Zebrania powinno być wysłane do członków Stowarzyszenia listami poleconymi ( pocztą kurierską) co najmniej na 14-dni przed terminem Walnego Zebrania, zawiadomienie członek Stowarzyszenia może również odebrać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia.

2.       

W pisemnym zawiadomieniu (zaproszeniu) o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia należy oznaczyć termin (dzień, godzina), miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad. §16

1.          

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy (1/2) ogólnej liczby członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania (quorum) w I terminie.

2.          

W przypadku braku quorum w II terminie po upływie 30 min. od terminu podanego w zawiadomieniu, bez względu na liczbę członków.

3.          

Wybory do Zarządu  oraz Komisji Rewizyjnej odbywają  się w  głosowaniu tajnym lub jawnym. §17 Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1.       

Uchwalanie głównych kierunków i założeń działalności Stowarzyszenia,

2.       

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi oraz komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.

3.       

Wybór członków Zarządu  i członków Komisji Rewizyjnej,

4.       

Ustalanie składek członkowskich,

5.       

Podejmowanie uchwał w sprawach zmiany statutu, rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczenia jego majątku,

6.       

Uchwalanie regulaminów dotyczących działalności Stowarzyszenia (regulaminy wewnętrzne), z wyjątkiem regulaminów, których ustalanie należy do kompetencji Zarządu,

7.     

Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

8.     

Nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

9.     

Ocena działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia,

10.

Decydowanie o zbyciu składników majątku trwałego Stowarzyszenia. §18

1.       

Zarząd Stowarzyszenia składa się od 5 - do 8 członków,  Zarządu.

2.       

Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa ,wiceprezesa sekretarza , skarbnika, członka Zarządu.

3.       

Uchwały Zarządu zapadają na posiedzeniach, zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu..

4.       

Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeby nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu.

5.       

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa.

6.       

Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy określa regulamin zarządu Stowarzyszenia. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:

1.       

Reprezentowanie Stowarzyszenie na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

2.       

Kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia , zgodnie z jego celami statutowymi.

3.       

Zarządzanie majątkiem oraz finansami Stowarzyszenia,

4.       

Sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

5.       

Realizowanie i wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Stowarzyszenia,

6.       

Zwoływanie Walnych Zebrań Stowarzyszenia,

7.       

Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

8.       

Rozpatrywanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami związanymi z działalnością Stowarzyszenia,

9.       

Podejmowanie uchwał w sprawach związanych ze zwolnieniem członków z obowiązku opłacania składek członkowskich,

10.  

Ustalanie regulaminu pracy ,

11.  

Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów, zaciągania zobowiązań, udzielania pełnomocnictw w imieniu Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa i w-ce  prezesa. §19

1.       

Do wykonywania zadań statutowych Stowarzyszeniu Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia oraz Dyrektora.

2.       

Dyrektor kieruje pracami i działalnością Biura Stowarzyszenia,

3.       

Zarząd prowadzi nadzór nad działalnością Biura oraz Dyrektora Stowarzyszenia.

4.       

Zasady działalności Biura oraz Dyrektora Stowarzyszenia określa regulamin organizacyjny Stowarzyszenia. §20

1.       

Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia i składa się od 3 - do 5 członków, którzy spośród siebie wybierają przewodniczącego. Do kompetencji komisji Rewizyjnej należy:  

1.    

Kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia przynajmniej raz w roku,

2.    

Składanie wniosków o zwołanie Walnego Zebrania Stowarzyszenia       3.Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu ustalonego i przyjętego przez Walne Zebranie.       4. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają większością głosów przy co najmniej ½ jej członków,       5. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdań ze swojej działalności oraz przedstawienie opinii w sprawie  udzielenia absolutorium ,  Zarządowi Stowarzyszenia,       6. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia. .   §21

1.       

Terenowymi jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia są oddziały

2.       

Oddziały Stowarzyszenia powołuje zarząd na wniosek co najmniej 15 członków zwyczajnych Stowarzyszenia po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Rewizyjnej.

3.       

Powołując oddział Stowarzyszenia Zarząd określa jego zasięg terytorialny oraz siedzibę. Władzami Oddziału Stowarzyszenia są:  

1.       

Walne Zebranie członków Oddziału,

2.       

Zarząd Oddziału,

3.       

Komisja Rewizyjna Oddziału.

4.         

Szczegółowe kompetencje oraz zasady funkcjonowania oddziału określa regulamin organizacyjny oddziału ustalany przez Zarząd Stowarzyszenia. V.  Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa. §22 Majątek Stowarzyszenia stanowią:

1.       

Nieruchomości i ruchomości,

2.       

Środki finansowe {fundusze), wierzytelności i prawa majątkowe.

3.       

Stowarzyszenie uzyskuje środki finansowe (fundusze) z:

*         

wpływów ze składek członkowskich,

*         

subwencji, dotacji, darowizny, spadków, zapisów oraz środków pochodzące z ofiarności prywatnej i publicznej, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa,

*         

wpływów z wykonywania działalności statutowej,

*         

dochodów z majątku  Stowarzyszenia,

5.       

Dochód z działalności Stowarzyszenia służy  do realizacji celów statutowych .

6.       

Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia tzn. nabywania, zbywania, obciążania majątku Stowarzyszenia oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia uprawniony jest Zarząd, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa oraz niniejszym statucie.

7.       

Wysokość i termin uiszczania składek członkowskich ustala {ustanawia) Walne Zebranie Stowarzyszenia w formie uchwały.

8.       

Stowarzyszenie może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

9.       

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. §23 Stowarzyszenie nie udziela pożyczek lub zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób z którymi pracownicy pozostają w związku z małżeństwem albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związanymi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych „osobami bliskimi”. §24 Stowarzyszenie – nie przekazuje  majątku na rzecz innych członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich na zasadach innych niż               w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. §25 Stowarzyszenie – nie wykorzystuje majątku na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadzie innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu organizacji. §26 Stowarzyszenie – nie dokonuje zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. VI. Postanowienia końcowe §27

1.       

Zmiana statutu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej polowy członków  Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.       

Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany statutu podana w zawiadomieniu o zwołaniu Walnego Zebrania Stowarzyszenia. §28

1.       

Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na podstawie uchwały podjętej większością kwalifikowaną 2/3 głosów oddanych w obecności co najmniej polowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania.

2.       

W uchwale o rozwiązaniu Stowarzyszenia walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która prowadzi likwidację  Stowarzyszenia.

3.       

Rozwiązanie Stowarzyszenia następuje po przeprowadzeniu likwidacji.

4.       

Majątek zlikwidowanego  Stowarzyszenia przeznacza się na cel określony                    w statucie lub uchwale Walnego Zebrania o likwidacji Stowarzyszenia.

5.       

Koszty likwidacji pokrywane są z majątku Stowarzyszenia.

2009 rok

W dniu 5 października 2009 w Komendzie Powiatowej PSP w Jarosławiu miało miejsce przekazanie nowego sprzętu ratowniczego na wyposażenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej. Przekazany sprzęt to dwa zestawy ratownictwa medycznego typu PSP R-1, z zestawami szyn Kramera i zestawami oparzeniowymi. Sprzęt ufundowało działające w Jarosławiu Stowarzyszenie Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych "Bezpieczne Życie". Przekazania sprzętu na ręce Komendanta Powiatowego PSP w Jarosławiu, dokonał Prezes Stowarzyszenia - Bronisław Wieliczko i W-ce - Prezes Andrzej Szarek w obecności członków stowarzyszenia - Beaty Karnas, Stanisława Stecko, Józefa Napora, Bogusława Czerwińskiego. Jesteśmy przekonani, że sprzęt ten będzie dobrze i efektywnie służył w rękach strażaków-ratowników niosących pomoc poszkodowanym. Nie jest to jedyny sprzęt jakie Stowarzyszenie ufundowało. W poprzednim roku członkowie m. In zakupili Elektrokardiograf 1 szt. oraz wózek inwalidzki 2szt, przekazali je do Centrum Opieki Medycznej w Jarosław

W sierpniu 2009 r. członkowie stowarzyszenia brali udział w pikniku rodzinnym na dzielnicy nr 7 gdzie były prezentowane umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

W maju 2009 r. współorganizowano VI Zlot Szkoleniowy Ratowników Drogowych ziemi Jarosławsko – Przemyskiej. Członkowie stowarzyszenia brali udział i zostały ufundowane i wręczone dwa puchary dla najmłodszej załogi.

W kwietniu 2009 r. współorganizowano wraz z Strażą Miejską miasta Jarosławia ogólnopolska kampanie parkingowa dla osób niepełnosprawnych.

Przez cały czas działalności członkowie stowarzyszenia odbywali dyżury w biurze. W czasie trwania dyżurów osobom zgłaszającym się udzielono :

  • porad prawnych
  • wszelkiej informacji dotyczącej zaistniałego wypadku drogowego

2008 rok

Listopad – Grudzień 2008 r. Członkowie stowarzyszenia działającej przy urzędzie miasta Jarosławia - Wydział Monitoringu, uczestniczyli w wielu naradach związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. Zostało zakupione i przekazane dla pogotowia ratunkowego w Jarosławiu: Elektrokardiograf i Wózki Inwalidzkie.

Wrzesień – Październik 2008 r. Współorganizowanie wraz z Strażą Miejska miasta Jarosławia, ogólnopolską „Akcje Parkingową”

Czerwiec 2008 r. – Finał konkursu „Ratownicy są wśród nas” na stadionie szkolnym dla jedenastu drużyn 3-osobowych młodzieży miasta Jarosławia. Pisanie testów sprawdzających wiedzę teoretyczną jak i umiejętności praktyczne. Zorganizowanie dla uczniów gimnazjum nr IV kursu na kartę motorowerową.

W maju 2008 r. udział członków stowarzyszenia w III Zlocie Ratowników Drogowych ziemi Jarosławsko – Przemyskiej połączone z mistrzostwami województwa podkarpackiego. Członkowie nasi zajeli IV miejsce na XXI drużyn startujących.

Marzec – Kwiecień 2008 r. Przygotowanie do współorganizowania z urzędem miasta Jarosławia konkursu „Ratownicy są wśród nas” pod względem merytorycznym jak i teoretycznym dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenu miasta Jarosławia. Współorganizowanie wraz z centrum ratownictwa medycznego III Zlotu Ratowników Drogowych ziemi Jarosławsko – Przemyskiej.

W lutym 2008 r. przeprowadzone zostały w szkołach, gdzie odbywały sie zimowiska – wykłady z przepisów ruchu drogowego (poruszanie się rowerem po drodze) oraz udzielanie pierwszej pomocy podczas wypadku drogowego)

W styczniu 2008 r. współorganizowanie „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w powiecie Jarosławskim.

2007 rok

Październik – Listopad 2007 r. Udział członków stowarzyszenia w szkoleniu z zakresu pierwszej pomocy.

We wrześniu 2007 r. zostało przeprowadzone szkolenie dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjalnych „Pierwsza Pomoc, Ratownicy są wśród nas”

W sierpniu 2007 r. udział w pokazie udzielania pierwszej pomocy „Piknik Rodzinny” Rada Dzielnicy nr 7

Maj 2007 - Uczestnictwo członków stowarzyszenia w zlocie ratowników „Ziemi Przemyskiej” .

26.05.2007 r. - finał konkursu „Jestem Widoczny na Drodze”

W maju 2007 r. pod patronatem stowarzyszenia odbyło się szkolenie – Kurs ratowników przed medycznych z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W kursie uczestniczyli członkowie młodzieżowej gruby ratowników PCK Jarosław. Kurs zakończył się udokumentowanym stosownym certyfikatem.

14 stycznia 2007 r. udział członków stowarzyszenia współorganizowaniu „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, zebrano kwotę 33370,07 zł.

2006 rok

Listopad – Grudzień 2006 r. W ramach trwania konkursu „Świeć po zmierzchu” przeprowadzono cykl wykładów na temat przepisów ruchu drogowego, udzielania pierwszej pomocy i zachowania się na drodze Przeszkolono 1573 dzieci.

W lipcu 2006 r. w Szkole Podstawowej Nr 7 w Jarosławiu zorganizowano „Festyn Rodzinny – członkowie Stowarzyszenia wzięli czynny udział w pokazie Ratownictwa Drogowego, przepisów Ruchu Drogowego i udzielania pierwszej pomocy.

Wizyta delegacji niemieckiej zajmująca się podobnym zagadnieniem

W maju 2006 r. członkowie Stowarzyszenia uczestniczyli w „Paradzie Schumana”. Został przygotowany i zaprezentowany pokaz z „Ratownictwa Drogowego”.

W Kwietniu 2006 r. został przygotowany i zorganizowany w Szkole Podstawowej w Tuczempach „Jarosławski Gminny Turniej Ruchu Drogowego”

W lutym 2006 przeprowadzono wykłady z przepisów ruchu drogowego w szkołach, gdzie odbywało się zimowisko.

W styczniu 2006 r. Członkowie Stowarzyszenia brali czynny udział w zbiórce pieniężnej Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy na terenie miasta i powiatu jarosławskiego.

2005 rok

W dniu 2.11.2005 r. Został nadany numer Nip. 7922113271 Regon: 180075461. Zostało założone konto w Banku Spółdzielczym w Jarosławiu Nr: 12909600042001003672750001. Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych „Bezpieczne Życie” zostało zarejestrowane w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 06.01.2006 r. gdzie został nadany numer KRS: 0000243742 Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 10.02.2006r. Nr DNWO I 528 – 552/05 Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego i zostało wpisane na wykaz organizacji mogących otrzymywać nawiązki.

24 października 2005 r. ukonstytuowało się Stowarzyszenie Poszkodowanym w Wypadkach I Komunikacyjnych „Bezpieczne Życie” w Jarosławiu. W skład w/w Stowarzyszenia weszły następujące osoby:
Zarząd Stowarzyszenia:
Prezes: Bronisław Wieliczko
Zastępca prezesa: Andrzej Szarek Skarbnik, Bogusław Sas
Sekretarz: Bożena Brodowicz
Członek zarządu: Janina Aleksander, Władysław Kaltenbek
Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący: Bogusław Ryzner
Członek: Małgorzata Stecko, Zbigniew Ziarnik
Pozostali członkowie Stowarzyszenia w osobach: Irena Sas, Beata Karnas, Agata Białogłowska, Daniel Wieliczko Józef Napora, Stanisław Stecko, Wiktor Leśniowski

1% podatku
Galeria
Jarosławska Koalicja Antytytoniowa